Nå blir det enklere og mer fleksibelt for privatpersoner å investere i aksjer og aksjefond

Nå blir det enklere og mer fleksibelt for privatpersoner å investere i aksjer og aksjefond

Fra 1. september 2017 trådte nye regler om aksjesparekonto i kraft. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å investere i aksjer og verdipapirer. Det er imidlertid enkelte forhold man bør være oppmerksom på, og det er ikke alltid en aksjesparekonto vil være den beste løsningen.

Med en aksjesparekonto kan man investere i aksjer i børsnoterte selskaper, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Ved at verdipapirene står registrert på aksjesparekontoen, vil gevinst først skattlegges ved uttak fra kontoen. Aksjesparekontoen åpner dermed for skattefri reinvestering. Dette er gunstig.

På samme måte som gevinstbeskatning utsettes, utsettes også tapsfradrag. Tapsfradraget får man først når kontoen gjøres opp. Man bør derfor tenke seg godt om før man overfører verdipapirer med tap til en aksjesparekonto (se under om overgangsordning).

Det er verdt å merke seg at en aksjesparekonto ikke gir utsettelse med utbyttebeskatningen. Det er altså fremdeles slik at det kun er selskapsinvestorer som kan reinvestere utbytter (tilnærmelsesvis) skattefritt. Utbytte som går inn på kontoen, regnes som innskudd (som ikke beskattes ved uttak fra kontoen).

Overføring av verdipapirer eller kontanter fra kontoen, også i forbindelse med skifte mellom ektefeller, regnes som uttak og går til beskatning etter fradrag for innskudd, skjerming og multiplikasjon med 1,24 (2017) og 1,33 (2018). Innskudd anses altså for å være tatt ut først.

Aksjesparekontoen kan ikke være rentebærende. For penger som ikke skal investeres, vil en vanlig rentebærende bankkonto normalt være et bedre alternativ.

En aksjesparekonto vil ikke påvirke formuesbeskatningen.

En aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Du kan ha så mange aksjesparekontoer som du selv ønsker, og du kan skattefritt flytte en konto fra en tilbyder til en annen. Tilbyder vil da kunne kreve dekning av kostnadene ved flyttingen.

Overgangsordning

Ved en overgangsordning er det åpnet for å flytte verdipapirer man allerede har kjøpt til en aksjesparekonto uten at dette utløser gevinstbeskatning. Overføring av verdipapirer til kontoen skjer med skattemessig kontinuitet slik at opprinnelig anskaffelseskost og opparbeidet skjerming videreføres.

Overgangsordningen skulle i utgangspunktet gjelde til og med 2017, men i forslag til statsbudsjett for 2017 er den gunstige overgangsregelen nå utvidet til å også  å gjelde kalenderåret 2018.

Hvis du har andeler i verdipapirfond, må fondet ha mer enn 80 prosent aksjeandel ved inntektsårets begynnelse for å kunne overføres til kontoen. Dette innebærer at du ikke kan ha rene rentefond i aksjesparekontoen.

Skjerming

Som for verdipapirer eid utenfor en aksjesparekonto, vil det beregnes skjerming (en skattefri avkastning) av innskudd på kontoen. Denne skal gå til fradrag i uttak fra kontoen. Bruk av aksjesparekonto tilrettelegger derfor for samordning mellom flere aksjer og andeler av skattefri avkastning. Opparbeidet skjerming på en aksje går dermed ikke tapt bare fordi denne aksjen ikke gir gevinst eller utbytte. Man kan tenke seg muligheter for tilpasning her.

Grunnlaget for beregning av den skattefrie avkastningen er det laveste innskuddet på kontoen i løpet av inntektsåret, tillagt ubenyttet skjerming. At det er det laveste innskuddet på kontoen i løpet av året som benyttes er gjort for å unngå skjermingsmotiverte innskudd på kontoen. Det kan imidlertid ha som uheldig konsekvens at man mister skjerming på aksjer og andeler som kjøpes / skytes inn etter årets første kjøp / innskudd. For ikke å miste skjerming kan man evt. opprette en ny aksjesparekonto for de nye innskuddene / kjøpene.

Opphør

Ved opphør av kontoen foretas det et skattemessig oppgjør. Innestående på kontoen utover innskudd og gjenstående skjermingsfradrag skattlegges som uttak.

Hvis innestående på kontoen ved opphør er lavere enn kontohaverens innskudd på kontoen, behandles differansen som tap på aksjer. Det vil si at differansen oppjusteres med 1,24 (2017) og trekkes fra i alminnelig inntekt. Eventuell ubenyttet skjerming etter opphør av kontoen bortfaller.

Ved dødsfall anses aksjesparekontoen som opphørt slik at det skal gjøres et skattemessig oppgjør. Dette er viktig å merke seg siden overførsel ved arv av verdipapirer utenfor en aksjesparekonto som hovedregel skal skje med full skattemessig kontinuitet og uten beskatning (arving trer inn i arvelaters posisjon). Dersom man har verdipapirer som ikke tenkes solgt i egen levetid, bør det vurderes nøye om det er hensiktsmessig å overføre dem til en aksjesparekonto. Ofte vil det ikke være det.

Utland

Det kan akkumulere seg betydelig urealisert og ubeskattet gevinst på en aksjesparekonto.

Urealisert gevinst på kontoen vil antakelig inngå i beregningen av om grensen på NOK 500 000 for skatteplikt for latente gevinster ved utflytting er overskredet, jf. skatteloven § 10-70.

Etter hva vi forstår, så vil dette imidlertid ikke gjelde for ubeskattet gevinst, og i påvente av at Finansdepartementet avklarer ytterligere kan man tenke seg at en aksjesparekonto også ved utflytting åpner for utsatt gevinstbeskatning inntil gevinst faktisk tas ut.

Er man ikke skattemessig bosatt i Norge, så er man heller ikke skattepliktig til Norge for gevinst på aksjer. Utbytter er imidlertid skattepliktige, og en aksjesparekonto kan derfor tenkes å være hensiktsmessig for ikke-bosatte for å samordne skjerming mellom flere aksjer.

Skatterapportering

Tilbyder av aksjesparekontoen vil være ansvarlig for å rapportere kontoen til skattemyndighetene, slik at informasjon om utbytte, gevinst, skjerming, tap og kontoens verdi blir tatt hensyn til i kontoeiers skattemelding. Siden 2017 er det første året med rapportering, er det ekstra viktig at man kontrollerer at det som er inntatt fra aksjesparekontoen i skattemeldingen for 2017, er korrekt.

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål om aksjesparekonto.

Tonje Reusch Tandstad
Consultant/Associate Lawyer
Deloitte Advokatfirma AS
+47 976 89 258
ttandstad@deloitte.no

Peter Ringkjøb Groth
Assosiert partner
Deloitte Advokatfirma AS
+47 952 08 434
pgroth@deloitte.no

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.