Eiendomsskatten: Dette bør du sjekke

Eiendomsskatten: Dette bør du sjekke

Utskrivingen av eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo er nå i full gang, og mange har allerede mottatt eiendomsskattesedlene. Men er taksten fastsatt korrekt?

Eiendomsskattesedlene vil bli tilsendt senest 28. februar, som er fristen utskriving av eiendomsskatt for 2017. Eiendomsskattesedlene vil bli tilsendt elektronisk via Oslo kommunes «Min side» og/eller via annen digital postkasse, herunder Altinn.

For de som ikke har mottatt eiendomsskattesedlene enda er det også mulig å logge seg inn på «Min side» for å se hva eiendomsskattegrunnlaget har blitt og hva man må betale i eiendomsskatt. På «Min side» fremgår kun resultatet, og ikke de nærmere beregningene for eiendomsskattegrunnlaget. Dette vil fremgå av eiendomsskatteseddelen.

Eiendomsskatteseddelen vil variere i utforming avhengig av om eiendommen er taksert som en alminnelig næringseiendom eller såkalt «verk og bruk». For alminnelig næringseiendom vil antall kvadratmeter, brukstype og eventuell bruk av indre og ytre faktorer som har påvirket taksten fremkomme.

Er den fastsatte taksten korrekt?

Mange vil sikkert spørre seg om den fastsatte taksten er «korrekt». Uten særlig kunnskap om eiendomsskatt eller om hvordan den fastsettes er det vanskelig å vite hva man skal se etter.

Oslo kommune har for alminnelige næringseiendommer fått hjelp av NAI First Partners til å utarbeide et sjablongsystem for å fastsette takstene. Det er viktig å huske på at slike sjablonger kun er hjelpemidler for å komme frem til en riktig takst, som i eiendomsskattesammenheng skal være en «objektivisert omsetningsverdi». I denne sammenheng vil vi påpeke at «objektivisert omsetningsverdi» ikke nødvendigvis tilsvarer eiendommens markedsverdi.

Som en start for å undersøke hvorvidt den fastsatte taksten er korrekt bør man sjekke følgende:

– Er arealet korrekt?
– Er arealet fordelt korrekt mellom eiendommens ulike brukstyper (f.eks. handel, hotell, kontor, lager)?
– Er det brukt riktig sonefaktor?
– Har det blitt benyttet indre og/eller ytre faktor på eiendommen? Og i så tilfelle, gjenspeiler bruken av de indre/ytre faktorene de faktiske forholdene?

Sjablongtaksering av alminnelig næringseiendom

Flere aktører, herunder andre advokatfirmaer, har gjort et poeng ut av at Oslo kommune ved hjelp av NAI First Partners, har utarbeidet et grundig sjablongsystem for takseringen av alminnelig næringseiendom.
Uavhengig av hvor god jobb NAI First Partners har gjort i arbeidet med å fastsette sjablongene må man ikke glemme at sjablongene kun er et hjelpemiddel ved takseringen, samt at det ligger mye skjønn og grovmaskethet også i utarbeidelsen av disse. Videre må man ha i minne at både arbeidet med utarbeidelsen av sjablongene, samt takserings- og utskrivingsprosessen i Oslo har gått veldig fort sett i forhold til antallet eiendommer som er taksert.

Når det gjelder den konkrete bruken av sjablongene vil vi særlig påpeke det faktum at det kan være store variasjoner innenfor hver sone. Leieverdiene, som danner utgangspunktet for sjablongene, kan for eksempel være vesentlig lavere i utkanten av sonen eller i særlige strøk. Dette bør være hensyntatt i taksten.

En særlig problemstilling knyttet til Oslo kommunes sjablonger er også det faktum at NAI ved utarbeidelsen av sjablongene tok NAI sikte på å komme frem til sjablonger som gir uttrykk for eiendommens «markedsverdi», og ikke en «objektivisert omsetningsverdi», som er det som er korrekt i eiendomsskattesammenheng.

Verk og bruk

De såkalte «verk og bruk» har blitt taksert særskilt ved hjelp av egne takstmenn. Verk og bruk er i all hovedsak produksjonsbedrifter av et visst omfang. For verk og bruk reiser det seg en del særlige problemstillinger knyttet til både omfanget av det eiendomsskattepliktige objekt, herunder hvilke anlegg og maskiner som skal regnes med, samt selve verdsettelsen av eiendommen/objektene.

Det kan være greit å merke seg at bygninger og anlegg kun skal regnes med til verket eller bruket når det hører til eller trengs til verksdriften. Kontor, lager eller liknende – som ikke er en del av produksjonen – skal dermed ikke takseres som verk og bruk. Slike bygg skal takseres etter sjablongene for alminnelig næringseiendom.

Klag i tide

Fristen for å klage på taksten er seks uker fra utskriving. Alle eiendommer vil få skatten skrevet ut innen 28. februar, og klagefristen løper derfor senest ut 11. april.

Dersom man vurderer å klage bør man påbegynne klageprosessen i god tid før klagefristen. Det kan ta tid å undersøke taksten og grunnlagene for den, samt skrive en klage og/eller dokumentere de forhold som gjør seg gjeldende. Ikke alle har tilstrekkelig med kunnskap eller kapasitet til å håndtere en slik prosess selv, og kan dermed ha behov for ekstern bistand. Skulle det vise seg at man har behov for ekstern bistand, er det særlig viktig å få denne prosessen i gang raskt. Klagefristen på seks uker går fortere enn man tror.

Ida Hamre Høyendahl, advokatfullmektig, Deloitte Legal

Bjørn-Olav Johansen, advokat/partner, Deloitte Legal

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert hos estatenyheter.no, 28.02.17

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.