Innsynsrett i andre leverandørers tilbud

Innsynsrett i andre leverandørers tilbud

Innsyn og åpenhet er svært viktig i saker som gjelder bruk av offentlige midler og offentlige organers inngåelse av avtaler med private om utføring av tjenester.

Likevel er mange oppdragsgivere altfor tilbakeholdne når de gir innsyn i leverandørers tilbud, og det er dermed ofte god grunn til å klage på manglende innsyn. Tilstrekkelig innsyn kan være nødvendig for å kontrollere at tildelingen har vært i tråd med anskaffelsesregelverket.

Det følger av anskaffelsesforskriften at reglene i offentleglova gjelder for allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll. Det kan gjøres unntak frem til leverandør er valgt, men etter tidspunkt for valg av leverandør må eventuelle unntak fra innsyn hjemles i øvrige unntaksbestemmelser.

Ved anskaffelser er det først og fremst unntakene som gjelder opplysninger underlagt taushetsplikt, såkalte forretningshemmeligheter og unntak av hensyn til det offentliges økonomiforvaltning (for eks. forhandlingsposisjon) som er aktuelle.

Innsyn viktig for å kontrollere anbudsprosessen

For at sladding skal være nødvendig skal det påvises tungtveiende, nærliggende, konkrete og kontrollerbare forhold som tilsier at åpenhet i etterkant av anbudsprosessen vil være skadelig for konkurranseforholdene.

Opplysninger som generelt kan ha uheldige virkninger for den enkelte leverandør skal i utgangspunktet falle utenfor unntaksreglene – og dermed omfattes av hovedregelen om innsyn. Det er for eksempel lagt til grunn at opplysninger om økonomisk stilling, administrative forhold, produksjonskapasitet og -kvantum, forvaltningsvedtak som gjelder virksomheten, avtaler med forretningspartnere og egenpresentasjon av kvalifikasjoner normalt skal være underlagt innsynsrett.

Det er i forarbeidene poengtert at det det er behov for økt innsyn i saker om offentlige innkjøp. Høy grad av innsyn vil bidra til å hindre at det blir tatt utenforliggende hensyn ifm anbudsprosessen, noe som igjen vil bidra til å motvirke korrupsjon, at oppdragsgiver er forutinntatt og andre uheldige forhold.

I forbindelse med anbud ber som regel oppdragsgiver om at tilbyderne selv leverer en sladdet versjon av tilbudet sitt. Svært ofte vil denne versjonen være «oversladdet» av leverandører som ikke har et særlig bevisst forhold til reglene om innsyn og tersklene for å omfattes av unntaksreglene, og som gjerne sladder etter et prinsipp om at jo mer som er sladdet, jo bedre. Oppdragsgiverne er pliktig å foreta en selvstendig vurdering av hvilke opplysninger som eventuelt skal kunne unntas fra offentlighet. Likevel ser vi at oppdragsgivere ofte utleverer den samme sladdete versjonen til leverandører som ber om innsyn, eventuelt med et par-tre sladdete setninger fjernet.

Klage kan være nødvendig

Dette er uheldig og kan i mange tilfeller hindre andre leverandører i å foreta en ordentlig vurdering av om oppdragsgivers valg av leverandør har vært saklig og forsvarlig sett opp mot tildelingskriteriene.

Vi vil derfor ofte anbefale at man klager på manglende innsyn dersom man har mistanke om at tilbudet er mer sladdet enn det er adgang til etter loven. Dette kan være nødvendig for å få tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å vurdere om anbudsprosessen har gått riktig for seg.

Det minnes i denne sammenheng også om at klage på manglende innsyn må rettes til det organet som er nærmest overordnet organet som har nektet innsyn i førsteinstans – og ikke til KOFA. KOFA behandler saker om brudd på regelverket knyttet til offentlige anskaffelser, men skal ikke være et klageorgan når det gjelder innsynsbegjæringer – på tross av at det gjelder anskaffelsesregelverket.

Dersom klageorganet ikke gir medhold i klagen, eller eventuelt kun i begrenset grad, kan man vurdere å klage til Sivilombudsmannen.

Deloitte Advokatfirma har bred erfaring fra alle ledd i en anbudsprosess, og har flere advokater med spesialkompetanse innen både anskaffelses- og forvaltningsregelverket.

Ta gjerne kontakt med advokat Geir Melby (gmelby@deloitte.no, tlf: 913 64 186) eller advokat Audun Kleiven (akleiven@deloitte.no, tlf: 997 12 381) for et uforpliktende møte.

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.