Kutte i boreprogrammet? – eller bore mer for mindre

Kutte i boreprogrammet? – eller bore mer for mindre

Kostnadene knyttet til bore- og brønnoperasjoner er mye diskutert i olje- og gassindustrien. Kostnadene øker parallelt med at effektiviteten går ned.

Boreeffektiviteten er redusert med opptil 50 % på norsk sokkel siden årtusenskiftet. Dette samtidig som kostnadsnivået har økt med opp mot 10 % i året. Man betaler altså dobbelt så mye, og det for et dårligere produkt.

1 million USD per dag

Boring utgjør rundt en tredjedel av totalkostnaden forbundet med oljeaktivitetene offshore.
De mest kostbare brønnene koster over 1 milliard NOK, og generelt beløper kostnader relatert til boring seg gjerne til over 1 million USD per dag. Når operatørene har flere boreoperasjoner gående parallelt, blir kostnadene betydelige. I lavkonjunktur blir konsekvensen fort reduksjon eller full stopp i boreprogrammet.

Leverandørdrevne operasjoner

Boreoperasjoner er i en særstilling sammenlignet med andre offshoreoperasjoner da hele 95% er leverandørkost. Opp mot 200 kontrakter må håndteres i forbindelse med en operasjon der mange typisk er små selskaper med korte men kritiske leveranser.

Samspillet mellom leverandør og kunde er avgjørende for en effektiv prosess og et godt sluttprodukt. «Time and material»-kontrakter er per i dag det nærmeste man kommer en bransjestandard, og det gjør det vanskelig, om ikke umulig, å effektivisere og kostnadsstyre operasjonene tilfredsstillende.

Nye samarbeidsformer nøkkelen til kommersiell forbedring

Det er stort potensial i å jobbe med kontraktsmodeller og leverandørstyring, for å få kontroll over – og redusere kostnadsnivået. Erfaringer viser at relativt enkle grep med utprøvde modeller kan redusere kostnadsbildet med 30 %.

  • En operatør reduserte bemanningen på borecrewet på alle installasjoner med 20 % etter en vurdering av beste praksis og læring på tvers.
  • En annen operatør redusert totalbemanningen under boreoperasjon med 35 % etter en analyse av muligheter for krysstrening og sammenslåing av tjenester. Boreeffektiviteten økte med over 20 % etter implementering.

Dette er eksempler på det næringen har realisert så langt, men det er mye mer å hente. Variasjonene i bemanning og enhetskostnader er enorme.

Andre eksempler på tiltak som har hatt betydelig effekt på kostnadsnivå og effektivitet er:

  • Utarbeidelse av kontraktsmodeller som gjør at alle parter har de samme verdidriverne. Selger man timer har man få insentiver for å levere raskere.
  • Slå sammen kontrakter og redusere antall grensesnitt. Utnytt bredden hos store leverandører for å få stordriftsfordeler.
  • Mål leverandører opp mot hverandre og belønn gode leveranser.
  • Krysstrening mellom disipliner, fagområder og tradisjonelle kontraktsområder. Fordelene er bedre utnyttelse av ressursene og redusert bemanning.
  • Utvid ansvar til aktørene som er villig og evner å levere. Disse vil gå fra å være leverandører til strategiske partnere.
  • Forenkle bonusmodeller for alle bidragsytere. For stor detaljering av bonusmodellene gjør det vanskelig å måle, og kan utløse belønning for deler av en totalt sett dårlig leveranse

Modenheten på norsk sokkel krever mer målrettet boreaktivitet, ikke mindre. Erfaring viser at det er en betydelig gevinst å hente ved å jobbe smartere og mer målrettet med egne boreoperasjoner.

Først publisert på Sysla.no.

Skrevet av Bjørn Tore Kristoffersen Se alle poster fra denne forfatteren →

Bjørn T. Kristoffersen is part of the O&G management team and is leading the Drilling & Wells segment. Bjørn is a senior advisor with diverse and international experience within O&G. He has worked with operations and performance management for oil companies and contractors for the past decade. Combining and engineering background with commercial interests and a business focus, Bjørn has the ability to work with both technical experts and business managers to ensure commercial improvement.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *