Norge og ESA i ringen igjen

Norge og ESA i ringen igjen

Norske myndigheter møter Eftas overvåkningsorgan ESA i ringen neste år. ESA mener Norge har regler som diskriminerer oppdragstagere fra EØS-området, sammenlignet med norske oppdragstagere.

Næringsdrivende som ønsker å engasjere utenlandske oppdragstagere til å utføre arbeid i Norge, plikter å gi opplysninger om oppdraget og oppdragstagers arbeidstagere til myndighetene. De samme reglene gjelder ikke for norske oppdragstagere.

EØS-avtalen forbyr diskriminering av bedrifter fra EØS-land. En forskjellsbehandling av bedrifter er forbudt, med mindre den er begrunnet i viktige hensyn som samfunnet plikter å ivareta, spesifisert i EØS-avtalen. Norske skattemyndigheter begrunner de omfattende reglene for utenlandske oppdragstagere med behov for informasjon på et tidlig tidspunkt. Bare slik kan skattemyndighetene ivareta sitt mandat, riktig skatt til riktig tidspunkt.

Norske myndigheter ser med andre ord ikke ut til å ta inn over seg hvilke begrensninger EØS-avtalen legger på lovreguleringen av utenlandske selskapers aktivitet i Norge i tilstrekkelig grad. Det er diskutabelt om hensynet til skatteprovenyet faller inn under EØS-avtalens hensyn, rapporteringsplikten går etter vårt syn i alle tilfeller lenger enn nødvendig for å sikre Norges skatteinntekter. Forskjellsbehandlingen gjør utenlandske oppdragstagere mindre konkurransedyktige.

Våren 2015 mottok ESA klager fra bedrifter som mente at de var diskriminert i strid med EØS-retten. Norske myndigheter mener at diskrimineringen er nødvendig for å beskytte skatteprovenyet og dermed lovlig. ESA derimot mener at diskrimineringen er ulovlig, og har nå valgt å åpne sak mot Norge.

Å satse på Finansdepartementets seier i ringkampen vil trolig gi høye odds.

Cecilie Bue og Christian Fredrik Dietzel, Deloitte Advokatfirma

Innlegget ble opprinnelig publisert i Finansavisen, 22.12.16.

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.