Norske myndigheter reduserer skjemaveldet ved bruk av utenlandske oppdragstakere

Norske myndigheter reduserer skjemaveldet ved bruk av utenlandske oppdragstakere

I Statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen en forenkling av rapporteringskravet ved bruk av utenlandske oppdragstakere, og imøteser kravene fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Oppdrag gitt til utenlandske foretak i Norge skal som hovedregel rapporteres til norske myndigheter. Norske myndigheter mener at opplysningsplikten er avgjørende for å sikre at utenlandske oppdragstakerne og deres ansatte betaler den skatten de skal.

Åpnet sak mot Norge

Opplysningsplikten har til nå omfattet ikke bare opplysninger om oppdragstakere og deres ansatte, men også selskaper lenger ned i leverandørkjeden og deres ansatte som brukes på kontrakten. I tilfeller der melding ikke sendes inn i rett tid, har norske myndigheter pålagt gebyrer opp mot en million kroner. Omfanget av skjemaveldet samt gebyrene som ilegges ved manglende rapportering førte til at ESA åpnet sak mot Norge, med hensyn til om reglene strider mot Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Norske myndigheter går nå ESA i møte og forenkler reglene både for selskaper som hører hjemme i og utenfor EØS. Formålet med regelendringen er å begrense unødig byråkrati. Endringene er svært nødvendige og etterlengtet av de berørte parter. Deloitte Advokatfirma AS har i lengre tid vært klare på at en forenkling av regelverket er nødvendig.

Enklere regelverk

Regelendringen innebærer at hver aktør i en leverandørkjede vil være ansvarlig for å rapportere inn kontrakter ett ledd oppover (oppdragsgiver) og to ledd nedover (oppdragstaker og underoppdragstaker). Det vil være hver enkelt arbeidsgivers ansvar å rapportere inn de ansatte som brukes til å utføre oppdraget i Norge.

Dette vil være en vesentlig forenkling fra tidligere ettersom det har vært administrativt krevende for en oppdragsgiver å holde oversikt over samtlige oppdragstakere og ansatte som benyttes på oppdraget i leverandørkjeden.

Med å gjennomføre regelendringen har norske myndigheter tatt et steg i riktig retning med hensyn til ESAs kritikk. Et spørsmål som gjenstår er hvordan norske myndigheter vil stille seg i forhold til gebyrer som allerede er ilagt etter tidligere regelverk. Det er viktig at myndighetene så snart som mulig tar tak i problemstillingen, ellers vil ESAs kritikk neppe stilne.

 

Stig Sperre
Partner

Deloitte Advokatfirma, Oslo
+47 992 90 187
ssperre@deloitte.no

Cecilie Bue
Director

Deloitte Advokatfirma, Oslo
+47 930 80 923
cbue@deloitte.no

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.