Offshore kostnadskontroll

Offshore kostnadskontroll

Megaprosjekter er blitt synonymt med store overskridelser og forsinkede prosjekter. Ved å få bedre kontroll over megaprosjektene, kan kostnader kuttes betydelig og de store forsinkelsene unngås.

Forbløffende 65-70% av alle megaprosjekter internasjonalt er utsatt for betydelige forsinkelser. Ofte med nærmest spektakulære budsjettsprekker. Dette er en trend som har fulgt olje- og gassektoren i tiår, og som virker ustoppelig. Men er den det? 

Årsaken til budsjettsprekkene forbauser

Den allmenne oppfatningen er gjerne at det er når man ikke når de store milepælene i prosjektene, være seg utskipning eller modulløft, at man kommer ut for de største forsinkelsene og budsjettsprekkene. Slik er det faktisk ikke.

Ifølge undersøkelser utført at Credit Suisse og IPA, er ikke-tekniske oppgaver årsaken til majoriteten av overskridelser innen olje- og gassektoren. 65% av overskridelsene kan tilskrives menneskelig faktor, organisatoriske forhold eller forhold knyttet til governance. 21 % skyldes management, contracting eller prosedyrer – og de siste 14 % var knyttet til offentlige eller miljørelaterte forhold.

Undersøkelser utført av Deloitte, som tar for seg offshoreprosjekter internasjonalt, viser at forsinkelser og budsjettoverskridelser i stor grad er drevet av daglige gjøremål – store og små – i forbindelse med commissioning og ferdigstillelse.

Commissioning blir av mange, inkludert prosjektledere, kontraktører og operatører, sett på som aktiviteten som skjer like i forkant av at Drift tar kontroll over systemene før oppstart. Det kan være en kostbar oppfatning.

Den mest oversette fasen innen project management

Deloittes undersøkelser viser likevel at denne commissioning-fasen typisk sett er der potensialet for forsinkelser og budsjettsprekker er størst. Det er i denne fasen at design- og konstruksjonsfeil avdekkes, og det er også her endringer og modifiseringer blir svært dyre og tidkrevende.

Likevel ser vi at commissioning-fasen er blant de mest oversette områdene innen offshore project management.

75-85% kan forhindres

Ved å vie denne fasen mer oppmerksomhet er det grunn til å tro at forsinkelser og budsjettsprekker kan reduseres betraktelig. Deloittes undersøkelser indikerer at hele 75-85 % av risikoen som oppstår i forbindelse med ferdigstillelse og commissioning kan forhindres.

Hvordan? Grunnen er at denne typen risiko i de fleste tilfeller er generisk og kan – og burde – vært minimert på strukturelt nivå helt fra starten av.

Risikofaktorer som går igjen

Vi har identifisert en rekke vanlige, generiske risikoer involvert i prosjektforsinkelser og budsjettsprekker offshore. Disse er en god start for selskaper som ønsker å forbedre sin evne til å lande prosjekter i tide, og på budsjett:

  • Man har ikke nok fokus på sluttresultatet i tidlige prosjektplanlegging og prosjektstyringsprosesser
  • Man har prosjekt management teams som i for stor grad har fokus på og erfaring fra bygging (construction)
  • Man venter alt for lenge med å involvere erfarent commissioning og driftspersonell
  • For lite fokus på «commissioning-ability» tidlig i designfasen (allerede fra FEED)
  • Utdaterte organisasjonsmodeller og ferdigstillelsesprosesser med for lite fokus på leveransekapasitet mot sluttprodukt og tverrgående prosesser
  • For dårlige grunnlag for å estimere ferdigstillelsesaktivitetene, og liten kjennskap til og bruk av erfaringsnormer
  • Sluttførings-KPIer med vekt på del-milepæler for overtakelse av drift er ikke synlige i de integrerte prosjektplanene
  • Mangel på strukturert og kontinuerlig identifisering av risk og skadebegrensning i prosjektplanlegging og utførelse
  • Begrenset eller ingen bruk av tilgjengelige ferdigstillelsesrisk-registre for å hindre endringer og vekst.

Fokus på disse punktene og liknende generiske risikoer kan hjelpe selskaper med å redusere sannsynligheten for at prosjekter sporer av og at kostnadene kommer ut av kontroll. Dette fokuset vil også sikre at prosjektledere gir commissioning-fasen nødvendig oppmerksomhet fra en tidlig fase og gjennom hele prosjektløpet.

Tidlig og gjennomgående fokus på detaljene er helt avgjørende for de store linjene.

Først publisert på Sysla.no.

Skrevet av Trond Bendiksen Se alle poster fra denne forfatteren →

Trond Bendiksen er director i Deloitte AS.Trond Bendiksen has significant international experience within Operations both as Offshore Installations Manager and Unit (asset) Manager. Trond has worked as Senior Operations Advisor for a number of the key players in the industry, with core focus on business process improvement and operational effectiveness. He has also significant project development experience from a number of mega projects, both as commissioning manager and deputy project manager.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *