Rentebegrensning som svir

Rentebegrensning som svir

Forslagene til nye regler for rentebegrensninger kan gjøre at norske konsern mister alle interne rentefradrag, advarer Deloitte.


Finansdepartementet har sendt ut forslag til nye regler for rentebegrensning på høring. Dette er en oppfølging av det bredere arbeidet med å hindre skattelekkasjer, i denne sammenheng ved at internasjonal virksomhet legger gjeld til høyskattelandene, for dermed å bruke rentefradragene til å minimere skatten. «Forslaget reduserer insentivene flernasjonale konsern har til å flytte overskudd ut av Norge for å redusere skatten,» skriver Finansdepartementet i høringsdokumentene.

Dette kan skje ved å plassere uforholdsmessig mye gjeld i norske selskap, slik at overskudd flyttes ut av landet gjennom rentefradraget.

Rammer også norske

Men forslaget kan også ramme norskbasert virksomhet, og trolig utilsiktet, mener skatteadvokatene i Deloitte Tax & Legal. En viktig årsak er at de gjeldende reglene kun berører konserninterne lån. Forslaget til nye regler for rentebegrensning likestiller interne og eksterne renter, slik at også ordinære banklån rammes.

– Årsaken er at også eksterne lån, ifølge skattemyndighetene, kan brukes til å flytte overskudd over landegrensene, forklarer advokatfullmektig Trond Eivind Johnsen i Deloitte Advokatfirma AS.

Goodwill avgjør

Deloitte viser til et langt fra hypotetisk eksempel, der en veletablert norsk bedrift velger å satse tungt i utlandet.

– Med de nye reglene vil de allokere fremmedfinansieringen og fradragene for renter basert på en konsernallokering av merverdiene. Typisk for en etablert bedrift vil være at det ikke er goodwill og merverdier knyttet til den historiske virksomheten i Norge, mens de vil kunne få mye goodwill knyttet til sin nye satsing i utlandet, sier partner Audun Froland.

– Slike selskaper, og det er naturlig å tenke seg mange av de største børsnoterte selskapene i Norge, har gjerne ikke goodwill i konsernbalansen. Hvis de så bestemmer seg for å «ta USA» og satse ute, vil de kunne få stor goodwill i balansen når eksisterende virksomheter kjøpes. Da tilsier de nye reglene at bedriften må flytte rentefradragene til USA, slik at de ikke får fradrag i Norge.

Låne hjemme eller ute?

– Det gjelder hvis de finansierer seg i Norge. Men hva hvis de lånefinansierer seg i landet de kjøper i?

– Det er mange land hvor det ikke er lett å tenke seg at bedriften får lånefinansiering. Det Finansdepartementet egentlig sier med de nye reglene er: Ikke bland inn Norge. Vi spør om det er «fair» når selskapet har bygget opp en verdiskapning i Norge.

– Har Deloitte noe forslag til hvordan intensjonen, om å hindre gjeldsbasert skatteminimering fra utenlandske selskap med norsk virksomhet, uten å ramme norske selskaper med utenlandsk gjeld?

– Reglene tar utgangspunkt i konsernregnskapet og korrigerer for merverdier i utlandet. Det betyr at vi får mye som relaterer seg til utenlandskjøpet, uten tilsvarende merverdier.

– Går det an å se det norske forslaget i relasjon til Trump-administrasjonens ambisjon om Border Adjustment Tax?

– Ikke egentlig. Det er heftig diskusjon internt i Trump-administrasjonen om dette forslaget, som er basert på «Make America Great Again»-tankegangen, men dette er uansett en helt annen sak.

Denne saken ble opprinnelig publisert i Finansavisen 15.05.15

For mer informasjon, kontakt

Audun Frøland, partner i Deloitte Legal

Trond Eivind Johnsen, advokatfullmektig i Deloitte Legal

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.