Statsbudsjett 2018 – endringer for organisasjoner

Statsbudsjett 2018 – endringer for organisasjoner

Statsbudsjettet for 2018 er lansert, og det er ikke foretatt vesentlige endringer fra tidligere år. De viktigste punktene for organisasjoner og foreninger finner du her.

Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner

Det er kun lagt opp til en liten endring i foreslått bevilgning til ordningen merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner i år som i fjor. Økningen er ikke noe som vil monne vesentlig for å redusere avkortningen for de ulike organisasjonene. Bevilgningen i det opprinnelige statsbudsjettet for 2017 var 1,32 milliarder kroner og i år er det på knappe 1,35 milliarder. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det kreves ikke rapportering om bruken av midlene. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Merverdiavgiftskompensasjon – idrettsanlegg

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg fra 170,9 millioner kroner til 185 millioner kroner i 2018. Kompensasjonsordningen har til formål å lette finansieringen av anleggsinvesteringer og stimulere til utbygging av idrettsanlegg.

Herreløs arv

Det er bevilget 24,5 millioner i herreløs arv til frivillige organisasjoner. Dette skal gå til frivillig aktivitet for barn og unge og pengen skal kanaliseres gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Måltidsfellesskap for eldre

Regjeringen foreslår å bruke 5 millioner kroner til frivillige organisasjoner som har tiltak for at eldre skal få noen å spise måltider sammen med. Kriterier for tildeling av midler vil bli offentliggjort på Kulturdepartementets nettsider etter nyttår.

Frivillig kulturliv

Regjeringen foreslår en økning i tilskuddet til frivillige organisasjoner på 10 millioner kroner. 5 millioner kroner skal brukes til økt satsing på kor og 5 millioner kroner til amatørteater.

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner er foreslått uendret på 30.000 kroner.

Merverdiavgift

Den lave satsen for merverdiavgift foreslås økt fra 10 til 12 %. Den økte satsen vil gjelde fra 1. januar 2018.

Unntaket i merverdiavgiften for omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner utvides. Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners omsetning av varer ved enkeltstående og kortvarige salgsarrangementer er unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten, jf. merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav e. Etter merverdiavgiftsforskriften § 3-12-5 er det vilkår om at arrangementet ikke varer i mer enn tre dager og at det benyttes ulønnet arbeidskraft. Det foreslås å utvide til fire dager for å gi organisasjonene større fleksibilitet og bedre mulighet til å samarbeide med lokalt næringsliv.

Frivillighet Norge

Tilskudd til Frivillighet Norge videreføres.

Bistand

Regjeringen foreslår et samlet bistandsbudsjett på 35,1 milliarder kroner i 2018, en økning på 1,3 milliarder fra saldert 2017-budsjett. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til utdanning for utvikling, og ellers følger Norges arbeid fem hovedspor: finansiering av utdanning, kvalitet og læring, utdanning i krise og konflikt, jenters utdanning og yrkesfaglig opplæring. Norge vil i fireårsperioden 2016–2019 bidra med om lag 10milliarder kroner i humanitær og annen bistand til Syria og nabolandene. I budsjettforslaget er det lagt opp til en økning i humanitære midler på 139 millioner til 5,2 milliarder kroner.

Pensjonskostnader i institusjoner drevet av ideelle

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en tilskuddsordning for å kompensere for ideelle aktørers historiske pensjonskostnader. Det settes av 27 millioner kroner til dette i statsbudsjettet for 2018. Tilskuddet skal dekke kostnader som oppstår for virksomheter som har hatt offentlig tjenestepensjonsordning. Kostnadene oppstår i fremtiden, men skyldes at de ansatte tidligere har opparbeidet rettigheter til et garantert pensjonsnivå. Derfor omtales dette som historiske pensjonskostnader.

Skattesatser

For organisasjoner som er skattepliktige eller har begrenset skatteplikt blir skattesatsen på alminnelig inntekt ytterligere redusert fra 24 til 23 prosent.

Foto: Dmitry Valberg / Wikimedia Commons

Grete Elgåen
Partner

Audit & Assurance, Oslo
+47 900 43 722
gelgaaen@deloitte.no

Elsie Tjeransen
Senior Manager

Audit & Assurance, Oslo
+47 958 13 562
etjeransen@deloitte.no

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.